ประวัติโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา.

โรงเรียนบาลีเตรียม

ประวัติ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       สถานะปัจจุบัน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สถานะเดิมและความเป็นมา เดิมโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา เป็นส่วนงานอันดับที่ ๒ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม- ราชูปถัมภ์ ที่คณะสัมปาทิก (คณะผู้ทำหน้าที่เตรียมงานในระยะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัย) ได้จัดแบ่งชั้นแรกปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น ๔ แผนก คือ

๑. แผนกบาลีอุดมศึกษา (พุทธศาสตร์) แบ่งหลักสูตรการเรียนเป็น ๔ ชั้น ชั้นละ ๑ ปี ดำเนินการศึกษาชั้นสูง ในรูปมหาวิทยาลัย รับนักเรียนที่สำเร็จการเรียนจากแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาแล้ว

๒. แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แบ่งหลักสูตรการเรียนเป็น ๒ ชั้น ชั้นละ ๑ ปี สอนให้มีความรู้ชั้นเตรียม- อุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นวิชาที่ขัดต่อสมณวิสัย รับนักเรียนที่สำเร็จการเรียนจากแผนกบาลี อบรมศึกษา และแผนกบาลีมัธยมศึกษา

๓. แผนกบาลีอบรมศึกษา แบ่งหลักสูตรการเรียนเป็น ๒ ชั้น ชั้นละ ๑ ปี สอนวิชาภาษาบาลีและวิชาธรรม เป็นหลัก กวดวิชาวิสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความรู้เทียบเท่าประโยคมัธยมต้น (มัธยมปีที่ ๓) และประโยคมัธยมปลาย (มัธยมปีที่ ๖) ของกระทรวงศึกษาธิการ

๔. แผนกบาลีมัธยมศึกษา แบ่งหลักสูตรการเรียนเป็น ๖ ชั้น ชั้นละ ๑ ปี สอนวิชาบาลี พุทธ ธรรม วินัย ตาม หลักสูตรขององค์การศึกษาคณะสงฆ์ และสอนวิชาวิสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประกอบ ความรู้พิ้นฐานส่วนเบื้องต้นด้วย รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี และประโยคประถมบริบูรณ์ (ประถมปีที่ ๔) มาแล้ว ก่อนที่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาจะมาเป็นแผนกหนึ่งใน ๔ แผนก ได้เริ่มปรากฏเป็นหน่วยงาน การศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาระยะแรกของมหาจุฬา ฯ มาก่อนแล้ว กล่าวคือ เนื่องจากการจัดการศึกษาของ มหาจุฬา ฯ ในระยะแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พระภิกษุสามเณรที่เข้าเรียน ยังขาดคุณสมบัติด้านความรู้และวุฒิ สามัญศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เลยทีเดียว จำเป็นต้องมีหลักสูตรชั้น อบรมพื้นความรู้เสียก่อน โดยจัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ชั้นเรียน คือ

๑. ชั้นต้น รับพระภิกษุสามเณรที่เป็นเปรียญและนักธรรมเอก

๒. ชั้นกลาง รับพระภิกษุสามเณรที่เป็นเปรียญและนักธรรมเอก และมีวุฒิสามัญจบชั้นมัธยม ๓

๓. ชันสูง รับพระภิกษุสามเณรที่เป็นเปรียญและนักธรรมเอก และมีวุฒิสามัญจบชั้นมัธยม ๖

และระดับการศึกษาชั้นสูงของหลักสูตรชั้นอบรมพื้นฐานความรู้นี้เอง ได้รับการจัดตั้งเป็นแผนกบาลี เตรียมอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ (ประกาศ ม.จ.ร. ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒) เปิดรับนักเรียนที่มี พื้นความรู้มาจากการจัดอบรมผู้เข้าเรียนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเปรียญธรรมเป็นหลัก ส่วนหลักสูตรการจัดอบรมผู้ เข้าเรียนชั้นต้นและชั้นกลาง ได้พัฒนามาเป็นแผนกบาลีมัธยมศึกษาและแผนกบาลีอบรมศึกษาในปีเดียวกัน

update 2010

Copyright THE PALITTRIUM SCHOOL 2011

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
วัดศรีสุดาราม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
(02) 882-3153