เกี่ยวกับโรงเรียน.

 • วิสัยทัศน์

          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทและเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ.

 • พันธกิจ

           สถานศึกษาจัดทำพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด ตามสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา เช่น
  ๑.   จัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชาอย่างมีคุณภาพ
  ๒.   ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
  ๓.   ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 • นโยบาย

          เพื่อสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติ และนโยบายพัฒนา บุคลากรในพระพุทธศาสนา โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้.

  ๑.  ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
  ๒.  มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาการ มีทักษะความรู้ด้านพระพุทธศาสนาคู่กับด้านสามัญศึกษา
  ๓.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับวัด ชุมชน และคณะสงฆ์
  ๔.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
  ๕.  มุ่งพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพด้านศาสนา และวิชาชีพครู
  ๖.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
  ๗.  พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  ๘.  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

 • เป้าหมาย

          เป้าหมายในการจัดการศึกษาดังนี้
  ๑.   ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๒.   จัดทำและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
  ๓.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
  ๔.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
วัดศรีสุดาราม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
(02) 882-3153