หลักสูตรที่เปิดทำการสอน.

ผู้สนใจเข้าศึกษา : หลักสูตรที่เปิดทำการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4- ม. 6 
          เปิดสอนวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 โดยเปิดสอนสายศิลป์ ตามหลักสูตรของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนปริญัติธรรม และเปิดสอนวิชาเอกตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ของ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/เพิ่มเติม
หน่วยกิต
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/ภาคเรียน
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
3 ปีการศึกษา
 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
 
 
 
 
 
1
ภาษาไทย
1.0
2
40
80
240
2
คณิตศาสตร์
1.0
2
40
80
240
3
วิทยาศาสตร์
1.0
2
40
80
240
4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
- ศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
1.0
0.5
2
1
40
20
80
 
40
240
80
5
สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
1
20
40
120
6
ศิลปะ
0.5
1
20
40
120
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5
1
20
40
120
8
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1.0
2
40
80
240
 
รวม
7.0
14
280
560
1,640
 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
กลุ่มภาษาไทย
 
 
 
 
 
1
ภาษาไทย
0.5
1
20
40
120
 
กลุ่มคณิตศาสตร์
 
 
 
 
 
2
คณิตศาสตร์
0.5
1
20
40
120
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
3
วิทยาศาสตร์
0.5
1
20
40
120
 
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
4
ธรรมวินัย
1
2
40
80
240
5
ศาสนปฏิบัติ
1
2
40
80
240
 
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
 
6
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
1.5
3
60
120
360
7
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.5
3
60
120
360
8
ภาษาบาลี
1.5
3
60
120
360
9
ภาษาสันสกฤต
0.5
1
20
40
120
 
รวม
8.5
17
340
680
2,040
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
 
 
1
2
3
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  
 
1
1
1
20
20
20
40
40
40
120
120
120
 
รวม
 
 
60
120
360
 
รวมทั้งหมด
15.5
31
680
1,360
4,040

 

update 2011

Copyright THE PALITRIUM SCHOOL 2011

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
วัดศรีสุดาราม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
(02) 882-3153